Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

23.6.2016.

AKATIST SVETOM I ŽIVOTVORNOM DUHU

AKATIST SVETOM I ŽIVOTVORNOM DUHU

U ovim danima duhovnog sabranja patrijaraha i episkopa Pravoslavnih crkava na Kritu, blagorazumno je da čitamo Akatist Svetom i životvornom Duhu sa molitvom u srcu da Gospod vodi naše Oce blagodaću Duha Svetog i oblagorazumi one koji se protive blagodatnoj sabornosti Svete Crkve.

 

 

AKATIST SVETOM i ŽIVOTVORNOM DUHU

praznuje se o Silasku Svetog Duha na apostole (Duhovi - Trojice)

 

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Prečiste Tvoje Matere i svih

svetih, pomiluj nas. Amin.

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi!

Care Nebesni, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda i sve ispunjavaš;

Riznico dobara i Životodavče, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote,

i spasi, Blagi, duše naše.

 

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova! Am

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode očisti grehe naše; Vladiko, oprosti

bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

 

Gospode pomiluj! (triput)

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova! Amin.

 

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude

volja Tvoja, i na zemlji kao i na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam

dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

 

Gospodi pomiluj! (dvanaest puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova! Amin.

 

Priđite, poklonimo se caru našem Bogu.

Priđite, poklonimo se i pripadnimo Hristu caru našem Bogu.

Priđite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu caru i Bogu našem

 

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilju milosrđa Svoga očisti

bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me.

Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših,

i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome.

Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš,

i javljaš mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Svoje. Pokropi me isopom

i očistiću se; umij me i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje,

da se prenu kosti potrvene. Odvrati Lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja

moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh bodar obnovi u utrobi mojoj.

Ne odgurni me od Lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost

spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim utvrdi me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim,

i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga;

obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati

slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš.

Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti.

Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski.

Tada će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice.

Tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Kondak 1.

Priđite, verni, da silazak Duha Svetoga proslavimo.

Jer On se izli iz nedara Očevih na Apostole,

kao vodama silnim, pokri zemlju bogopoznanjem,

i živonosne blagodati bogousinovljenja i gornje slave udostojava

čiste koji mu pritiču, osvećuje i obožuje one koji Mu kliču:

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Ikos 1.

Angeli na Nebesima svetloga lica Duhu Svetome neućutno slavu

pevaju kao Istočniku života i Svetlosti nestvorenoj.

Sa njima i mi Tebe proslavljamo, Duše Nepojmivi,

zbog sviju javnih i tajnih milosti Tvojih

i smireno i ištemo blaženo osenenje Tvoje:

Dođi, Svetlosti istinita i Radosti duhovna!

Dođi, rosonosni Oblače i Krasoto neiskazana!

Dođi, i primi kao prinos miomirni pohvalu našu!

Dođi, i daj nam da okusimo radost preizlivanja Tvoga!

Dođi, i oradosti nas preobiljem darova Svojih!

Dođi, Sunce večno i nezalazno, i obitalištem nas Svojim učini!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 2.

U vidu jezika ognjenih, u svetlosti i dihanju silnom

i radostotvornom siđe Duh Sveti na Apostole.

I ognjem NJegovim obujmljeni, ribari sveceli svet u Crkvu Hristovu prizvaše.

Na kopnu i vodi sve bede potrpevši radosno, ljutih smrti se ne bojaše.

I po sveceloj zemlji iziđe objava njihove bogoprekrasne pesme: Aliluja!

 

Ikos 2.

Čaša kišonosna i ognjetočiva na Apostole se izli u gornjoj odaji sionskoj:

Tebe pevamo, Tebe blagosiljamo, Tebi blagodarimo, Bože, Duše Sveti.

Dođi, Osveštavatelju i Crkve Čuvaru!

Dođi, i podaj vernima Svojim jedno srce i jednu dušu!

Dođi, i rasplamsaj ohladnelu i besplodnu pobožnost našu!

Dođi, i razvej nad zemljom opusteli mrak bezbožja i bezverja!

Dođi, i sve nas povedi na put života pravednoga!

Dođi, i pouči nas svakoj istini!

Dođi, Mudrosti nepojmiva, i sudovima Svojim spasi nas!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 3.

Tajno Najdublja! Bože - Duše Nepojmivi, sa Ocem i Slovom Sazdatelju svega!

Ti si ukrasio gornje činove Angelske u hramu nepristupne svetlosti!

Ti si u bitije pozvao mnoštvo svetila ognjenih u velikolepnosti slave!

Ti, Koji telo i duh u krasno jedinstvo sjedinjuješ,

Ti si rod ljudski stvorio! Zato sve što diše Tebi hvalu peva: Aliluja!

 

Ikos 3.